Miljö

MILJÖPOLICY

För oss på Smaky är det viktigt att bidra till en hållbar och långsiktig utveckling för miljön och samhället. Vi jobbar därför för att företaget skall ha en så låg miljöpåverkan som möjligt, med detta arbetar vi både kortsiktigt i vårat vardagliga arbete, samt ur et större mer långsiktigt perspektiv genom att ställa krav på transportbolag och leverantörer.

För att kunna uppnå vår vision för miljöpåverkan och miljömässigt tänk har vi på Smaky tagit fram en miljöpolicy, som för alla områden inom våran verksamhet skall tydliggöra hur företaget skall arbeta för att uppnå den här visionen.

Miljöpolicyn täcker följande områden:

 • Personal
  Vi försöker att öka miljömedvetenheten inom hela företaget genom att ständigt hålla igång miljödialogen samt erbjuda information och utbildning.
 • Transport
  Vi gör ett aktivt val av transporter, så långt det går utifrån miljöpåverkan. Både vad gäller transporter inom landet samt Europa och Asien.
 • Förpackning
  Vi strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt välja miljöanpassade packningsmaterial samt hela tiden förbättra återvinningen och användningen ur miljösynpunkt
 • Dagligförbrukning
  Vi arbetar hela tiden med att minimera dagligförbrukningens påverkan på miljön, vi strävar efter att i största möjliga utsträckning använda ekologiska produkter. Vi har detaljerade mål vad gäller återvinning och användning av dokument i vardagen.
 • Energi
  Energiåtgången i våra lokaler dokumenteras för att den skall kunna hållas inom rimliga ramar.
 • Produkter
  Smaky har alltid miljön i baktanke när vi väljer produkter, vi ställer krav på våra leverantörer för att kunna stå för en miljömässigt bra produkt.

För att göra arbetet efter policyn skall vara så effektivt och mätbart ska vi på Smaky tillsammans inom företaget varje år ta fram en Miljöplan med mer konkreta mål för att underlätta arbetet med att minska våran miljöpåverkan.